Ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương

Ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương

 08:05 18/06/2015

Theo như quy định của Luật Ngân Sách Nhà Nước và được điều chỉnh trực tiếp theo nghị định số 35/2015/NĐ-CP đã căn cứ vào diện tích đất trồng lúa , ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương thông qua định mức phân bố ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định .