Quy trình thủ tục làm con dấu

Thứ năm - 18/06/2015 07:25
Quy trình thủ tục làm con dấu Quy trình thủ tục làm con dấu

Hiện nay, thủ tục làm con dấu được thực hiện theo Thông tư 07/2010/TT-BCA (05/02/2010) quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 58/2001/NĐ-CP (24/08/2001) về quản lý con dấu đã được sửa đổi , bổ sung một số điều của nghị định 31/2009/NĐ-CP (01/04/2009)

I - Thẩm quyền cấp con dấu

1. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội - Bộ Công an có trách nhiệm giải quyết thủ tục làm con dấu, đăng ký lưu chiểu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây:

- Quốc hội, Chính phủ, chức danh Nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức trực thuộc;

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, hội quần chúng, hội nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc;

- Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài; cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do cơ quan Trung ương của Việt Nam cấp phép thành lập, hoạt động;

- Cơ quan, tổ chức của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức ở Trung ương ;

- Tổ chức kinh tế do cơ quan Trung ương thành lập, cấp phép hoạt động;

- Các cơ quan, tổ chức nước ngoài mang con dấu vào Việt Nam sử dụng.

2. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giải quyết thủ tục làm con dấu, đăng ký mẫu dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu trong các trường hợp sau:

- Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi Chính phủ, hội quần chúng, hội nghề nghiệp thuộc địa phương; cơ quan, tổ chức theo hệ thống ngành dọc hoạt động tại địa phương;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài; tổ chức kinh tế do địa phương cấp phép, đăng ký; cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương và một số trường hợp khác theo thông báo của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

- Cơ quan, tổ chức thuộc địa phương hoạt động tại nước ngoài.

II – Thủ tục làm con dấu

1. Thủ tục làm con dấu mới:

1.1. Đối với cơ quan tổ chức sử dụng con dấu có hình quốc huy; cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp cần:

- Quyết định thành lập, cho phép sử dụng con dấu của cơ quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

1.2. Đối với tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, hội quần chúng, hội nghề nghiệp cần:

- Quyết định thành lập và Điều lệ (hoặc hiến chương) cho phép sử dụng con dấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

1.3. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ cần:

- Quyết định thành lập, cho phép sử dụng con dấu.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

1.4. Đối với tổ chức báo chí, xuất bản cần:

- Quyết định thành lập, cho phép sử dụng con dấu.

- Giấy phép hoạt động báo chí do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy phép xuất bản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

1.5. Đối với tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao cần:

- Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

1.6. Đối với cơ quan đại diện ngoại giao cần:

- Công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao kèm theo mẫu con dấu và công văn của Bộ ngoại giao Việt Nam.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

1.7. Đối với tổ chức hoạt động theo luật kinh doanh bảo hiểm, luật chứng khoán cần: 

- Giấy phép thành lập và hoạt động.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu)

1.8. Đối với tổ chức kinh tế cần:

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Quyết định thành lập Phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm thuộc sở giao dịch hoặc chi nhánh các ngân hàng thương mại.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

2. Thủ tục làm lại con dấu bị mất:

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu cần làm lại, thủ tục gồm:

- Văn bản đề nghị làm lại con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của Công an cấp xã nơi xảy ra mất dấu.

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của con dấu bị mất do cơ quan công an cấp.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

3. Thủ tục đổi con dấu.

3.1. Đối với thủ tục đổi dấu do mòn, méo, hư hỏng: 

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị mòn, méo, hư hỏng khi cần đổi phải có văn bản đề nghị đổi dấu và nêu rõ lý do.

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do cơ quan công an cấp.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

3.2. Đối với thủ tục đổi dấu do thay đổi tên, thay đổi địa điểm, sáp nhập, chia tách cần

- Quyết định thay đổi (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được điều chỉnh).

- Văn bản đề nghị đổi dấu và nêu rõ lý do.

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do cơ quan công an cấp.

3.3. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do bị mất, bị hư hỏng.

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu gửi cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

- Con dấu đang sử dụng (để kiểm tra)

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

3.4. Thủ tục đề nghị sử dụng con dấu có hình Quốc quy:

- Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.

- Văn bản gửi Bộ Công an và Bộ Nội vụ nêu rõ sự cần thiết phải sử dụng con dấu có hình Quốc huy.

4. Thủ tục làm lại con dấu thứ hai:

4.1. Đối với tổ chức kinh tế: 

Tùy theo từng tổ chức kinh tế, thủ tục làm con dấu thứ hai phải có một trong những giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đã ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động của nơi có trụ sở chính và nơi đặt trụ sở thứ hai.

4.2. Đối với cơ quan, tổ chức khác: Quyết định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền thành lập và cho phép sử dụng sử dụng con dấu tại nơi đặt trụ sở thứ hai.

4.3. Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

5. Thủ tục làm lại con dấu thu nhỏ, con dấu nổi, dấu xi.

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cấp văn bằng chứng chỉ, giấy chứng minh ngành hoặc phục vụ công tác chuyên môn.

- Công văn đề nghị cấp con dấu gửi cơ quan Công an nơi đăng ký con dấu thứ nhất.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).

6. Thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt:

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu làm biểu tượng hoặc chữ nước ngoài hoặc tên viết tắt trong nội dung con dấu cần:

- Cơ quan tổ chức có hệ thống từ trung ương đến cơ sở đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Quyết định thành lập, giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Văn bản đề nghị với cơ quan Công an nơi cấp giấy phép làm con dấu giải quyết.

- Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu).


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 12
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 11
 
  •   Hôm nay 716
  •   Tháng hiện tại 10,489
  •   Tổng lượt truy cập 6,986,211
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID