Đề án ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân các cấp

Thứ ba - 30/09/2014 11:49

đề án cơ cấu chủ tịch, phó chủ tịch, Hội Nông dân các cấp tiến tới đại Hội Hội Nông dân Việt Nam

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH ......

*

Số: 01- ĐA/HNDT

 

 ......, ngày 10 tháng 2 năm 2013 

ĐỀ ÁN

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH

 HỘI NÔNG DÂN  TỈNH ...... KHÓA … NHIỆM KỲ 2013 - 2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------`

 

          - Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

          - Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh Ủy ...... về Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh ...... lần thứ V , nhiệm kỳ 2013-2018.

          - Thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

          - Căn cứ kế hoạch số 499 - KH/HNDTW ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

          Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh ...... khóa VII, (nhiệm kỳ 2008 - 2013) đã nhất trí thông qua Đề án xây dựng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh ...... khóa VIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018) với yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu như sau:

            I - YÊU CẦU CHUNG

          1 - Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh ...... phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội, sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới; tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh ...... khóa VIII , nhiệm kỳ 2013 - 2018.

          2 - Ban Chấp hành Hội Nông dân Tỉnh phải thể hiện tính chất chính trị - xã hội của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm những cán bộ Hội tiêu biểu, đại diện các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và hội viên tiêu biểu. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy dân chủ; phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần đoàn kết cao; có uy tín và năng lực lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân.

            3 - Ban Chấp hành phải đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; có sự kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, đảm bảo hài hòa các độ tuổi, có sự kế thừa và phát triển.

        II - TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

            Ủy viên Ban Chấp hành phải bảo đảm tiêu chuẩn cụ thể là:

         - Tiêu chuẩn 1 : Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu về tổ chức Hội, về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, có uy tín và khả năng vận động, thu hút tập hợp hội viên nông dân, nắm bắt thực tiễn đề xuất chủ trương, giải pháp, vận dụng sáng tạo đóng góp vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành .

           - Tiêu chuẩn 2 : Có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm , dám chịu trách nhiệm .

          - Tiêu chuẩn 3 : Có năng lực tổ chức lãnh đạo, có khả năng cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, của Đại hội Hội Nông dân các cấp, gắn với thực tiễn công tác Hội và tình hình hội viên nông dân ở địa phương .

          - Tiêu chuẩn 4 : Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội, am hiểu tình hình địa phương và có khả năng huy động được các nguồn lực phục vụ cho hoạt động của tổ chức Hội .

          III - SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU, ĐỘ TUỔI  BAN CHẤP HÀNH:

          1 - Số lượng:

        Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường Vụ Hội NDVN và yêu cầu thực tiễn của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh ....... BCH Hội Nông dân tỉnh ...... khóa VII dự kiến BCH Hội Nông dân tỉnh ...... khóa VIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018) là 39 ủy viên.

            2 - Cơ cấu:

            Tổng số 39 UVBCH, cơ cấu như sau:

            - Chuyên trách Hội Nông dân tỉnh ......: 16 ủy viên (Tỷ lệ 41,02 %)  bố trí các bộ phận:

+Thường trực  : 04

+ Ban Tổ chức: 01

+ Ban Kiểm tra : 01

+ Ban Tuyên huấn : 02

+ Ban Văn hóa - xã hội - QPAN : 01

+ Ban kinh tế : 02

+ Văn phòng : 02

+ Quỹ HTND : 01

+ Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân : 02

          - Chuyên trách Hội Nông dân các huyện, thị: 11 ủy viên (Tỷ lệ 28,20%) gồm 10 chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị và 01 huyện dự kiến thành lập mới.

          - Cơ sở Hội (nữ): 01 (tỷ lệ 2,56%)

          - Các ngành: 7 ủy viên (Tỷ lệ 17,95 %) gồm: Sở khoa học và công nghệ; Ngân hàng CSXH; Sở NN&PTNT (Trung Tâm khuyến nông và Chi cục Thú y); Sở LĐ &TBXH; Sở Tài nguyên & Môi trường; Sở Công Thương.

          - Doanh nghiệp : 02 ủy viên ( Tỷ lệ 5,13%) gồm: Công ty TNHH Một thành viên

          - Nông dân tiêu biểu kết hợp dân tộc: 02 ủy viên ( Tỷ lệ 5,13%).

          3 - Độ tuổi trong Ban Chấp hành:

          - Độ tuổi UVBCH Hội Nông dân tỉnh ...... khóa VIII bố trí để bảo đảm tính kế thừa và phát triển ở 3 độ tuổi:  dưới 40 (33,33%), từ 40 đến 50 (33,33%) và trên 50 tuổi (33,33 %).

          - Tỷ lệ  Ủy viên Ban Chấp hành là nữ 28,2%.

          IV- MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI VỀ SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH KHÓA VIII SO VỚI KHÓA VII:

           Nhằm phát huy hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trên các lĩnh vực hoạt động của Hội và phong trào nông dân, số lượng Ban chấp hành khóa VIII có một số thay đổi so với Ban chấp hành khóa VII như sau:

          1- Số lượng:

          Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào nông dân trong thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tình hình thực tế trong hoạt động của Ban chấp hành khóa VII. Số lượng Ủy viên Ban chấp hành khóa VIII tăng 10 đồng chí so với khóa VII.

          2 - Cơ cấu:

          - Về cơ cấu mới 13 đ/c: gồm

          * Thường trực Hội ND Tỉnh: Cơ cấu mới 01 đ/c trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới .

          *Hội nông dân Tỉnh: Cơ cấu mới 05 đ/c là các Phó ban chuyên trách tỉnh Hội (Ban Kinh tế, Ban Tuyên huấn, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân và thành lập mới Ban Văn hóa xã hội - Quốc phòng an ninh, Quỹ Hỗ trợ nông dân).

          * Cấp huyện: cơ cấu mới 02 đ/c là Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

          * Nông dân tiêu biểu: Cơ cấu mới 02 đ/c đại diện cho hội viên, nông dân.

          * Ngành phối hợp: Cơ cấu mới 03 đ/c để tăng cường mối quan hệ mật thiết.

          * Doanh nghiệp: Cơ cấu mới 01 đ/c.

          - Về cơ cấu tái cử 26 đ/c:  Ủy viên Ban chấp hành khóa VII gồm: chuyên trách Tỉnh (11 đ/c), chuyên trách huyện, thị Hội (9 đ/c), ngành (5 đ/c), Doanh nghiệp (01 đ/c).

             V - SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU  BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH

            1 - Số lượng: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ...... khóa VIII  (nhiệm kỳ 2013 - 2018) có 13 đồng chí tăng 04 đ/c so với khóa VII nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn về yêu cầu, nhiệm vụ  công tác Hội và phong trào nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án.

            2 - Cơ cấu:

           - Thường trực: 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch.

           - 08 Ủy viên Thường vụ phân công làm Trưởng các ban gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Ban Kiểm tra, Ban Kinh tế, Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, Ban Văn hóa-xã hội - QPAN.

          -  01 Ủy viên Thường vụ là Chủ tịch Hội Nông dân huyện điểm xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Chủ tịch, Phó Chủ tịch của Hội Nông dân tỉnh ...... khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đoàn Chủ tịch trình Đại hội xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Trung Ương Hội NDVN;

- Ban thường vụ Tỉnh ủy;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Các đ/c ủy viên BCH;

- Lưu: Văn thư; BTC.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

 

 

                                                    

 

Nguồn tin: spinlet.com.vn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 39
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 38
 
  •   Hôm nay 716
  •   Tháng hiện tại 10,522
  •   Tổng lượt truy cập 6,986,244
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID